Taneční Obchod :: Home page

Přeskočit na obsah »

Prohledat web

« Zpět na hlavní stránku

Obchodní podmínky

Partnerský (Affiliate) program na Tanecniobchod.cz

Pravidla a podmínky spolupráce

Registrací na serveru partner.tanecniobchod.cz a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy serveru www.tanecniobchod.cz na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito podmínkami.

Obecná ustanovení

1.Administrátorem partnerského programu je společnost Allstar Trade s.r.o. sesídlem na adrese: Novákových 1954/20A, Praha 8, 18000,IČ: 27141527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99412.

2.Tato pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy Allstar Trade s.r.o. (dále Provozovatel).

3.Registrace do Partnerského (Affiliate) programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 18 let, a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 partnerský (affiliate) účet na našich stránkách. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provozními podmínkami, souhlasí registrující se Partner s podmínkami provizního systému partner.tanecniobchod.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s Provozovatelem.

4.Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affiliate programu jsou zpracovávány firmou Allstar Trade s.r.o. se sídlem na adrese: Novákových 1954/20A, Praha 8, 18000, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných firmouAllstar Trade s.r.o. k marketingovým účelům. Partner souhlasí s tím, že Allstar Trade s.r.o. může používat jeho jméno (název vaší společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách. Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

5.Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může zveřejňovat výši vyplacené provize v prezentacích, marketingových materiálech a na webových stránkách.

6.Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu Tanečního Obchodu dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům firmy Allstar Trade s.r.o. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než Provozovatel, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech Provozovatele za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Podmínky spolupráce

8.Provozovatel přenechává Partnerovi právo na inzerci všech produktů, jež jsou součástí aktuální nabídky na stránkách www.tanecniobchod.cz, případně jiných stránkách Provozovatele, které jsou zapojeny do Partnerského systému.

9.Partner si může vybrat, jakou formou bude propagovat produkty případně stránky provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá Provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách, nebo formou textového odkazu v informačním emailu a dalšími různými způsoby. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky Provozovatele.

10.Propagace firmy Allstar Trade s.r.o. nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na pornografické servery, internetové stránky politických stran nebo extremistických sdružení. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty firmy Allstar Trade s.r.o. způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání. V případě nesouhlasu Provozovatele s formou prezentace nebo obsahu stránek, na kterých je jeho zboží inzerováno, má Provozovatel právo vyzvat Partnera ke stažení či úpravě sdělení nebádající zákazníky Partnera k nákupu u Provozovatele. V případě že partner nesjedná nápravu, má dodavatel právo s okamžitou platností jednostranně spolupráci ukončit.

11.Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek Provozovatele a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou společností Allstar Trade s.r.o.

12.Při propagaci produktů Provozovatele je obecně zakázáno používat všechna automatická otevírání web stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítáni serverů Provozovatele do pop-up a pop-under oken, načítání serverů Provozovatele do iframe apod. Kliknutí na reklamy Provozovatele musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webu a partner nesmí návštěvníka ke kliknutí na reklamy na svých stránkách vyzývat.

13.Reklamní formáty Provozovatele nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.

14.Allstar Trade s.r.o. neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. Allstar Trade s.r.o. zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, dobu jejich uskutečnění, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.

Provize - typy, výše, podmínky a její výplata

15.Firma Allstar Trade s.r.o. poskytne Partnerovi odměnu za každý nákup příchozího návštěvníka (každou unikátní IP adresu) na stránky www.tanecniobchod.cz nebo jiné stránky Provozovatele, kde je implementovaný provizní systém. Doba, po kterou se započítávají provize Partnerovi, počíná prvním kliknutím na reklamu na stránkách Partnera a je omezen dle každé kampaně, zpravidla na dobu 90 dní.

16.Výše provizí zá nákup nebo proklik je jasně určená v každé kampani, je zpravidla ve výši 10% z ceny nákupu, bez DPH a poštovného. Provize za proklik se nevyplácí, pokud není výslovně uvedeno jinak.

17.Provize je Partnerovi připsána automaticky, s každou objednávkou. Pokud dojde ke zrušení objednávky ze strany klienta nebo nevyzvednutí dobírky, případně osobního odběru, bude provize partnerovi anulována Provozovatelem.

18.Výplata provizí neprobíhá automaticky, ale na základě žádosti Partnera. Partner písemně nebo telefonicky požádá Provozovatele o výplatu provizí, Provozovatel obratem dodá Partnerovi celkovou výši provize a časové období, za kdy byla vyplacena. Partner vystaví Provozovateli daňový doklad se splatností 14 dní, ve kterém mu předem oznámenou provizi naúčtuje. Na základě tohoto dokladu pak Provozovatel Partnerovi vyplatí provizi.

19.V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí Partnerům bez Živnostenského listu.

20.Platnost provizí je 12 měsíců od uskutečnění jednotlivých prodejů. Po uplynutí této lhůty provize propadají ve prospěch Provozovatele.

21.Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

22.Provizi obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako první.

23.Partner vystaví firmě Allstar Trade s.r.o. fakturu za provize z prodeje na základě údajů z automatického měsíčního vyúčtování, které mu bude doručeno do 5 dnů následujícího kalendářního měsíce formou e-mailové zprávy. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí Partnerům bez Živnostenského listu.

24.Minimální výše výplaty provizí je 500 Kč bez DPH.

25.Výdaje spojené s bankovními převody u českých bank hradí Provozovatel. Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 20. dne následujícího měsíce. Nejpozději však do 20. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi a ta propadá ve prospěch Provozovatele jako smluvní pokuta.

26.Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 20 % DPH.

27.Provozovatel může kdykoliv změnit strukturu cen a plateb. Pokud Partner v rámci programu zpochybňuje jakoukoliv platbu, musí o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od příslušné platby. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Platba bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených Provozovatelem. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou firmou uznány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

Firma Allstar Trade s.r.o. se souhlasem s těmito podmínkami zavazuje,

28. že přebírá odpovědnost za celý servis pro Partnery: výroba kampaní, výroba reklamních materiálů, a na požádání zasílání výpisu transakcí a provizí.

29. že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet zobrazení reklamy, prokliků, objednaných a zaplacených objednávek a také výši své aktuální provize.

Podmínky odstoupení od smlouvy

30.Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamní plochy Allstar Trade s.r.o.

31.Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

32.V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností, včetně vyplacení nevyplacených provizí, vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení

33.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem 2 dny před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen. Partner tuto skutečnost dá najevo zasláním emailu provozovateli s žádostí o ukončení spolupráce.

34.Účast v Partnerském programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu Allstar Trade s.r.o.: od 1. července 2011